آموزش و برگزاری دوره های تخصصی

  • ماموریت ما
  • نگاه ما
  • برگزاری تست پانل در محل تولید

    آموزش ثبت در سامانه سازمان غذا و دارو

    آموزش مسئولین فنی جهت فرمول نویسی و کنترل کیفیت

    طراحی محصولات جدید بر پایه مواد اولیه و استانداردهای روز اروپا

  • به سرعت یاد خواهی گرفت

×